Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TORIN s.r.o. pre e-obchod

Predávajúci
Obchodné meno: TORIN s.r.o.
Sídlo: Zlatovská 2193/33, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36 297 968
IČ DPH: SK2020174871
Telefón: +421 32 743 09 29

1. Každá odoslaná objednávka je považovaná za záväznú. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačnými podmienkami a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

2. Súhlasom s obchodnými podmienkami kupujúci prehlasuje že uviedol pravdivé údaje, aby nevznikli predávajúcemu dodatočné náklady a kupujúcemu bol čo najskôr doručený objednaný tovar. Pokiaľ je v objednávke z akéhokoľvek dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 32 743 09 29.

3. Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky ku zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo kupujúceho telefonicky kontaktovať pre overenie alebo spresnenie objednávky, pokiaľ napr. ide o vyššiu hodnotu objednávky, spôsob doručenia, chýbajúce či nepresné údaje alebo iné nezrovnalosti.

5. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za nedosiahnutý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

6. Predávajúci aj kupujúci sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení ich zmluvného vzťahu.

7. Ukončením objednávky sa rozumie moment, kedy sa platba úhrady objednávky v plnej výške pripíše na bankový účet obchodníka, prípadne bude obchodníkovi predaná iným vopred dohodnutým spôsobom.

8. Kupujúci sa zaväzuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámi s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho, a že s nimi súhlasí.


 
Establecido en 1997
 
Más de 8 000 piezas de alta calidad
 
Envío expreso